English    中國語  

  인재상

 

 

 


회사명 : 허밍스 I  사업자번호 : 621-20-39576  I 통신판매업신고번호 : 제19-3443호
TEL : 055-364-1897   FAX : 055-372-7290   담당자 : 박도식   E-Mail : hummings88@naver.com
주소 I 경상남도 양산시 하북면 양산대로 2443
[R&D센터 / 공장] 39, Chezhannan-road, Hongkou district, Shanghai, CHI
Copyright(c) 2012-2016 All Rights Reserved.